Trường THCS Phước Tiên được thành lập ngày 01 tháng 9 năm 2006, theo Quyết định số: 172/2006/QĐ-UB của UBND huyện Tân Hồng được tách ra từ trường Trung học cơ sở Thông Bình. Trường có diện tích 4715m2, thuộc địa bàn Ấp Thị Xã Thông Bình Huyện Tân Hồng Tỉnh Đồng Tháp .DSCF0035

Khi mới thành lập trường có 8 lớp với 24 CB-GV- NV. Đến nay trường có từ 10 đến 11 lớp với 30 CB- GV- NV.

Chất lượng giáo dục hàng năm được nâng cao, có học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS hàng năm đạt từ 98 – 100%, tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng bình quân 90%.

Trường chưa đáp ứng được về cơ sở vật chất theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia; chưa có các phòng chức năng, phòng thí nghiệm, thực hành, nhà tập đa năng…  Trình độ giáo viên, nhân viên 100% đạt chuẩn trở lên. Học sinh của trường thuột diện hộ nghèo có tỷ lệ  khá cao, tập trung ở theo cụm tuyến dân cư nên việc phối hợp trong công tác giáo dục và giảng dạy gặp nhiều khó khăn.

Tuy trường còn gập nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ giáo viên – công nhân viên phấn đấu thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua góp phần nâng cao nhận thức cũng như nâng cao hiệu quả của các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Nhà trường xác định, trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giáo dục giữ một vị trí quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào việc xây dựng một nền kinh tế trí thức. Chính vì vậy,  cùng với việc đổi mới nội dung; phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra đánh giá; bồi dưỡng năng lực cho cán bô quản lý và đội ngũ giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Trường THCS Phước Tiên  quan tâm đến công tác Kiểm định chất lượng giáo dục

nhằm giúp đơn vị xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong những năm vừa qua, để xây dựng kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục cho các năm tiếp theo.

Thông qua kết quả kiểm định để thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của đơn vị, đồng thời để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và công nhận Trường THCS Phước Tiên đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong những năm tới.