TỔ TOÁN- LÝ- HÓA- SINH- CÔNG NGHỆ-TIN HỌC-THIẾT BỊ

 1. Họ và tên: Dương Thị Phương Thanh

Chức vụ: Tổ trưởng, Phụ trách môn: Hóa học

Số điện thoại: 0778182552

Địa chỉ mail: thanhphuong674@gmail.com

 1. Họ và tên: Huỳnh Thị Kim Tươi

Chức vụ: Tổ phó, Phụ trách môn: Vật lý

Số điện thoại: 0706423630

Địa chỉ mail: kimtuoi1987@gmail.com

 1. Họ và tên: Huỳnh Bá Công

Chức vụ: Giáo viên, Phụ trách môn: Toán học

Số điện thoại: 0354189898

Địa chỉ mail: huynhbacong1983@gmail.com

 1. Họ và tên: Phạm Văn Tuấn

Chức vụ: Giáo viên, Phụ trách môn: Toán học

Số điện thoại: 0353458749

Địa chỉ mail: huynhbacong1983@gmail.com

 1. Họ và tên: Huỳnh Thanh Liêm

Chức vụ: Giáo viên, Phụ trách môn: Toán học

Số điện thoại: 0277529165

Địa chỉ mail: huynhthanhliem0673@gmail.com

 1. Họ và tên: Ngô Thị thanh Thúy

Chức vụ: Giáo viên, Phụ trách môn: Sinh học

Số điện thoại: 0397757447

Địa chỉ mail: ngothithanhthuy2803@gmail.com

 1. Họ và tên: Huỳnh Phước Nhàn

Chức vụ: Giáo viên, Phụ trách môn: Công nghệ

Số điện thoại:

Địa chỉ mail:

 1. Họ và tên: Nguyễn Nhật Quang

Chức vụ: Giáo viên, Phụ trách môn: Tin học

Số điện thoại:0914520919

Địa chỉ mail: quangtruong8890@gmail.com

 1. Họ và tên: Trần Thị Bích

Chức vụ: Nhân viên, Phụ trách: Thiết bị

Số điện thoại: 0333563652

Địa chỉ mail: tranthibich52@gmail.com

TỔ VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD-THƯ VIỆN

 1. Họ và tên: Nguyễn Tấn Đạt

Chức vụ: Tổ trưởng – Giáo viên, Phụ trách môn: Lịch sử

Số điện thoại: 0976990725

Địa chỉ mail: nguyentandat.binh725@gmail.com

 1. Họ và tên: Hồ Thị Nhuần

Chức vụ: Giáo viên, phụ trách môn GDCD

Số điện thoại: 0795826065

Địa chỉ mail: honhuan80@gmail.com

 1. Họ và tên: Nguyễn T Huỳnh Anh Thư

Chức vụ: Giáo viên, Phụ trách môn: Ngữ văn

Số điện thoại: 0913640013

Địa chỉ mail: anhthunguyen543@gmail.com

 1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Ẩn

Chức vụ: Giáo viên, Phụ trách môn: Ngữ văn

Số điện thoại: 0387923041

Địa chỉ mail: anngoc789@gmail.com

 1. Họ và tên: Lê Thị Thùy Dung

Chức vụ: Giáo viên, Phụ trách môn: Ngữ văn

Số điện thoại: 098424199

Địa chỉ mail: lethithuydung23389@gmail.com

 1. Họ và tên: Võ Văn Thạnh

Chức vụ: Giáo viên, Phụ trách môn: Địa lí

Số điện thoại: 0823176758

Địa chỉ mail: vothanhtanhong15@gmail.com

 1. Họ và tên: Tô Thị Diễm Kiều

Chức vụ: Nhân viên, Phụ trách: Thư viện

Số điện thoại: 0395968068

Địa chỉ mail: diemkieu090@gmail.com 

TỔ TIẾNG ANH-NHẠC-MĨ THUẬT-THỂ DỤC 

 1. Họ và tên: Thái Phương Khanh

Chức vụ: Tổ trưởng, Phụ trách môn: Tiếng anh

Số điện thoại: 0834520619

Địa chỉ mail: thaiphuongkhanh@gmail.com

 1. Họ và tên: Trần Ngọc Bích

Chức vụ: Giáo viên, Phụ trách môn: Tiếng anh

Số điện thoại: 0988334407

Địa chỉ mail: bichtran07b@gmail.com

 1. Họ và tên: Trương Ngọc Hòa

Chức vụ: Giáo viên, Phụ trách môn: Âm nhạc

Số điện thoại: 0344813187

Địa chỉ mail: ngochoa658@gmail.com

 1. Họ và tên: Châu Ngọc Thu Trúc

Chức vụ: Giáo viên, Phụ trách môn: Mĩ thuật

Số điện thoại: 0396058335

Địa chỉ mail: chaungocthutruc1986@gmail.com

 1. Họ và tên: Phan Quốc Thái

Chức vụ: Giáo viên, Phụ trách môn: Thể dục

Số điện thoại: 0834520555

Địa chỉ mail: buihong413@gmail.com