Họ và tên: Nguyễn Văn Khắp

Chức vụ: Hiệu trưởng

Phụ trách điều hành: Quản lí chung

Số điện thoại: 0917135896

Địa chỉ mail: nguyenkhap2011@gmail.com