1.Họ và tên: Trần Thị Bích

Chức vụ: Bí thư chi đoàn, nhân viên thiết bị

Số điện thoại: 0333563652

Địa chỉ mail: tranthibich52@gmail.com

2.Họ và tên: Châu Ngọc Thu Trúc

Chức vụ: Tổng phụ trách đội, phụ trách môn: Mĩ thuật

Số điện thoại: 0396058335

Địa chỉ mail: chaungocthutruc1986@gmail.com