1. Họ và tên: Huỳnh Bá Công:

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

Số điện thoại: 0354189898

Địa chỉ mail: huynhbacong1983@gmail.com

  1. Họ và tên: Nguyễn Tấn Đạt

Chức vụ: Ủy viên

Số điện thoại: 0976990725

Địa chỉ mail: nguyentandat.binh725@gmail.com

  1. Họ và tên: Thái Phương Khanh

Chức vụ: Ủy viên

Số điện thoại: 0834520619

Địa chỉ mail: thaiphuongkhanh@gmail.com

  1. Họ và tên: Lê Thị Kiều

Chức vụ: Ủy viên

Số điện thoại: 0871844999

Địa chỉ mail: kieule1986@gmail.com