1. Họ và tên: Nguyễn Văn Khắp

Chức vụ: Bí thư chi bộ

Số điện thoại: 0917135896

Địa chỉ mail: nguyenkhap2011@gmail.com

2. Họ và tên: Nguyễn Tấn Đạt

Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

Số điện thoại: 0976990725

Địa chỉ mail: nguyentandat.binh725@gmail.com

3. Họ và tên: Dương Thị Phương Thanh

Chức vụ: Chi ủy viên

Số điện thoại: 0778182552

Địa chỉ mail: thanhphuong674@gmail.com

4. Họ và tên: Huỳnh Thị Kim Tươi

Chức vụ: Chi ủy viên

Số điện thoại: 0706423630

Địa chỉ mail: kimtuoi1987@gmail.com

5. Họ và tên: Thái Phương Khanh

Chức vụ: Chi ủy viên

Số điện thoại: 0834520619

Địa chỉ mail: thaiphuongkhanh@gmail.com